(1)
رضوی دربارس.; لکزیانا.; حلاج نیاا.; حق نیاغ. تأثیر دی اکسیدکربن و نیتروژن بر تجزیه بقایای گندم (Triticum Aestivum L.) و یونجه (Medicago Sativa L.) در دو خاک آهکی و غیر آهکی. Agry 2011, 2, 19-26.