(1)
رضائی چیانه ا.; رسولی ی.; جلیلیان ج.; قدسی م. ارزیابی عملکرد کمی و کیفی نخود (Cicer Arietinum L.) و جو (Hordeum Vulgare L.) در کشت مخلوط تحت تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی در شرایط آبیاری تکمیلی. jag 2018, 11, 69-85.