(1)
رضائی چیانها.; رسولیی.; جلیلیانج.; قدسیم. ارزیابی عملکرد کمی و کیفی نخود (Cicer Arietinum L.) و جو (Hordeum Vulgare L.) در کشت مخلوط تحت تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی در شرایط آبیاری تکمیلی. Agry 2018, 11, 69-85.