(1)
عسکری ع.; اردکانی م.; وزان س.; پاک نژاد ف.; حسینی ی. اثر همزیستی با گونه‌های میکوریزا و پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه کنجد (Sesamum Indicum L.) در سطوح تنش خشکی. jag 2019, 10, 1229-1244.