(1)
سلیمانپور ل.; نادری ر. ا.; بیژن زاده ا.; امام ی. مدیریت علف¬های هرز با استفاده از کشت مخلوط غلات- لگوم. jag 2019, 10, 1121-1134.