(1)
سلیمانپورل.; نادریر. ا.; بیژن زادها.; امامی. مدیریت علف¬های هرز با استفاده از کشت مخلوط غلات- لگوم. Agry 2019, 10, 1121-1134.