(1)
بهشتی ع.; سید کابلی ا. تأثیر مدیریت توزیع نیتروژن بر جذب و کارایی مصرف نور در ژنوتیپ¬های سورگوم علوفه¬ای Sorghum Bicolor L. Moench) . jag 2016, 9, 848-861.