(1)
اداوی ظ.; تدین م. تأثیر تغییر اقلیم برتولید سیب¬زمینی (Solanum Tuberosum L.) در منطقه فریدون¬شهر اصفهان I- رشد و نمو. jag 2016, 9, 1117-1135.