(1)
محلوجی رادم.; رضوانی مقدمپ.; پارسام.; اسدیق.; شاهنوشین. تنوع زيستي حشرات در بوم¬نظام¬هاي زراعي ارگانيک و رايج گندم (Triticum Aestivum L.) و سيب¬زميني (Solanum Tuberosum L.) در منطقه فريمان. Agry 2019, 10, 1051-1066.