(1)
محلوجی راد م.; رضوانی مقدم پ.; پارسا م.; اسدی ق.; شاهنوشی ن. تنوع زيستي حشرات در بوم¬نظام¬هاي زراعي ارگانيک و رايج گندم (Triticum Aestivum L.) و سيب¬زميني (Solanum Tuberosum L.) در منطقه فريمان. jag 2019, 10, 1051-1066.