(1)
محمدپوروشواییر.; قنبریا.; فاخریب. اثر نظام¬های مختلف کوددهی (شیمیایی، زیستی و تلفیقی) بر غلظت عناصر، ویژگی¬های بیوشیمیایی و عملکرد چای ترش (Hibiscus Sabdariffa L.). Agry 2017, 9, 652-674.