(1)
مجاب قصرالدشتیع.; بلوچیح.; یدویع.; قبادیم. تأثیر کاربرد سطوح مختلف کمپوست زباله شهری و کود نیتروژن بر غلظت برخی عناصر دانه ذرت شیرین (Zea Mays L. Saccharata) و خصوصیات خاک در شرایط مرودشت. Agry 2014, 6, 118-129.