(1)
قربانی ر.; کوچکی ع.; جهان م.; نصیری م.; رضوانی مقدم پ. استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایران II: اصول، اهداف و استانداردهای تولید محصولات زیستی دامی و فرآورده‌های غذایی. jag 2010, 1, 117-128.