(1)
قربانی ر.; کوچکی ع.; جهان م.; نصیری م.; رضوانی مقدم پ. استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایرانI: مفاهیم، اصول و اهداف تولیدات زیستی و استانداردهای تولید محصولات زراعی و باغی. jag 2010, 1.