(1)
فریدیف.; رمرودیم.; گلویم.; سیاهسرب.; خاوری خراسانیس. بررسی تأثیر روش کاشت بر ویژگی های زراعی، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام شیرین و فوق شیرین ذرت (Zea Mays L.) در شرایط شور. Agry 2013, 5, 188-197.