(1)
چوپان ف.; بنایان اول م.; اسدی ق.; شباهنگ ج. تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کدو پوست-کاغذی. jag 2014, 6, 383-392.