(1)
زندیه ل.; چائی چی م. ر.; احتشامی س. م. ر. اثر نظامهای مختلف کوددهی (شیمیایی، بیولوژیک و تلفیقی) بر کیفیت علوفه دو رقم جو (فصیح و بهمن). jag 2014, 6, 364-372.