[1]
تهامی زرندی س., رضوانی مقدم پ. و جهان م. 2016. مقایسه تاثیرکودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی ریحان ) (Ocimum basilicum L. بوم شناسی کشاورزی. 2, 1 (آوریل 2016), 63-74. DOI:https://doi.org/10.22067/jag.v2i1.7603.