[1]
رضوی دربارس., لکزیانا., حلاج نیاا. و حق نیاغ. 2011. تأثیر دی اکسیدکربن و نیتروژن بر تجزیه بقایای گندم (Triticum aestivum L.) و یونجه (Medicago sativa L.) در دو خاک آهکی و غیر آهکی. بوم شناسی کشاورزی. 2, 1 (فوریه 2011), 19-26. DOI:https://doi.org/10.22067/jag.v2i1.7593.