[1]
رضائی چیانها., رسولیی., جلیلیانج. و قدسیم. 2018. ارزیابی عملکرد کمی و کیفی نخود (Cicer arietinum L.) و جو (Hordeum vulgare L.) در کشت مخلوط تحت تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی در شرایط آبیاری تکمیلی. بوم شناسی کشاورزی. 11, 1 (می 2018), 69-85. DOI:https://doi.org/10.22067/jag.v11i1.71201.