[1]
عسکریع., اردکانیم., وزانس., پاک نژادف. و حسینیی. 2019. اثر همزیستی با گونه‌های میکوریزا و پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه کنجد (Sesamum indicum L.) در سطوح تنش خشکی. بوم شناسی کشاورزی. 10, 4 (مارس 2019), 1229-1244. DOI:https://doi.org/10.22067/jag.v10i4.63405.