[1]
بهشتی ع. و سید کابلی ا. 2016. تأثیر مدیریت توزیع نیتروژن بر جذب و کارایی مصرف نور در ژنوتیپ¬های سورگوم علوفه¬ای Sorghum bicolor L. Moench)). بوم شناسی کشاورزی. 9, 3 (آگوست 2016), 848-861. DOI:https://doi.org/10.22067/jag.v9i3.56944.