[1]
محمدپوروشواییر., قنبریا. و فاخریب. 2017. اثر نظام¬های مختلف کوددهی (شیمیایی، زیستی و تلفیقی) بر غلظت عناصر، ویژگی¬های بیوشیمیایی و عملکرد چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.). بوم شناسی کشاورزی. 9, 3 (مارس 2017), 652-674. DOI:https://doi.org/10.22067/jag.v9i3.40529.