[1]
اردکانی م. 2014. ارزیابی صفات کیفی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت‌ تأثیر کاربرد ازتوباکتر و همزیستی میکوریزایی. بوم شناسی کشاورزی. 6, 2 (سپتامبر 2014), 324-338. DOI:https://doi.org/10.22067/jag.v6i2.39372.