[1]
معین الدینی س.ش.ا., زند ا., کامبوزیا ج., مهدوی دامغانی ع. و دیهیم فرد ر. 2014. ارزیابی مخاطرات زیست محیطی استفاده از حشره ‏کش‏های ثبت شده در ایران با استفاده از شاخص EIQ. بوم شناسی کشاورزی. 6, 2 (سپتامبر 2014), 250-265. DOI:https://doi.org/10.22067/jag.v6i2.39367.