[1]
مجاب قصرالدشتیع., بلوچیح., یدویع. و قبادیم. 2014. تأثیر کاربرد سطوح مختلف کمپوست زباله شهری و کود نیتروژن بر غلظت برخی عناصر دانه ذرت شیرین (Zea mays L. saccharata) و خصوصیات خاک در شرایط مرودشت. بوم شناسی کشاورزی. 6, 1 (می 2014), 118-129. DOI:https://doi.org/10.22067/jag.v6i1.35679.