[1]
فریدیف., رمرودیم., گلویم., سیاهسرب. و خاوری خراسانیس. 2013. بررسی تأثیر روش کاشت بر ویژگی های زراعی، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام شیرین و فوق شیرین ذرت (Zea mays L.) در شرایط شور. بوم شناسی کشاورزی. 5, 2 (آگوست 2013), 188-197. DOI:https://doi.org/10.22067/jag.v5i2.24498.