[1]
چوپان ف., بنایان اول م., اسدی ق. و شباهنگ ج. 2014. تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کدو پوست-کاغذی. بوم شناسی کشاورزی. 6, 2 (سپتامبر 2014), 383-392. DOI:https://doi.org/10.22067/jag.v6i2.22665.