[1]
زندیه ل., چائی چی م.ر. و احتشامی س.م.ر. 2014. اثر نظامهای مختلف کوددهی (شیمیایی، بیولوژیک و تلفیقی) بر کیفیت علوفه دو رقم جو (فصیح و بهمن). بوم شناسی کشاورزی. 6, 2 (اکتبر 2014), 364-372. DOI:https://doi.org/10.22067/jag.v6i2.21686.