##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

افسانه امین غفوری پرویز رضوانی مقدم مهدی نصیری محلاتی سرور خرم دل

چکیده

کاربرد کودهای زیستی در تولید گیاهان دارویی در نظام های کشاورزی پایدار با هدف حذف یا کاهش مصرف نهاده های شیمیایی و افزایش کیفیت و پایداری عملکرد از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. به منظور مطالعه اثر کودهای بیولوژیکی و ورمی کمپوست بر رشد گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.)، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 88-1387 اجرا شد. تیمارها شامل کودهای بیولوژیک نیتروکسین، باکتری حل کننده فسفات، ورمی‌کمپوست و شاهد بودند. ورمی کمپوست به میزان 10 تن در هکتار همزمان با عملیات آماده سازی زمین به خاک اضافه شد. تلقیح بذر با کودهای بیولوژیک قبل از کاشت انجام گردید. صفات مورد مطالعه شامل ارتفاع بوته و حداکثر میزان آنالیزهای رشد شامل شاخص سطح برگ، تجمع ماده خشک، سرعت رشد گیاه و سرعت اسیمیلاسیون خالص و قرائت کلروفیل‌متر کرچک بودند. نتایج نشان داد که تیمارهای مختلف کودی باعث افزایش معنی دار (05/0p≤) ارتفاع گیاه و حداکثر میزان آنالیزهای رشدی شامل شاخص سطح برگ، میزان تجمع ماده خشک و سرعت رشد گیاه و قرائت کلروفیل متر در مقایسه با شاهد شد. ارتفاع گیاه در ورمی‌کمپوست نسبت به سایر تیمارهای کودی بیشتر بود. حداکثر و حداقل شاخص سطح برگ در 125 روز پس از سبز شدن به ترتیب برای تیمار ورمی‌کمپوست و شاهد برابر با 2/2 و 9/0 به دست آمد. بیشترین و کمترین مقادیر سرعت رشد محصول در 85 روز پس از سبز شدن به ترتیب در تیمار ورمی‌کمپوست و شاهد برابر 5/16 و 6/7 گرم در مترمربع در روز به دست آمد. به طور کلی، تیمارهای کودی با افزایش فراهمی عناصر غذایی و محتوی رطوبتی خاک باعث بهبود خصوصیات رشدی کرچک شد.

جزئیات مقاله

مراجع
1- Alam, M.S., Cui, Z.J., Yamagishi, T., and Ishii, R. 2001. Grain yield and related physiological characteristics of rice plants (Oryza sativa L.) inoculated with free-living rhizobacteria. Plant Production Science 4: 126-130.
2- Arancon, N., Edwards, C.A., Bierman, P., Welch, C., and Metzger, J.D. 2004. Influences of vermicomposts on field strawberries: 1. Effects on growth and yields. Bioresource Technology 93: 145-153.
3- Arancon, N.Q., Edwards, C.A., Bierman, P., Metzeger, J.D., and Lee, S. 2005. Effect of vermicompost on growth and marketable fruits of field–grown tomato, peppers and strawberries. Bioresource Technology 47: 731-735.
4- Aseri, G.K., Jain, N., Panwar, J., Rao, A.V., and Meghwal, P.R. 2008. Biofertilizers improve plant growth, fruit yield, nutrition, metabolism and rhizosphere enzyme activities of pomegranate (Punica granatum L.) in Indian Thar Desert. Scientia Horticulturae 117: 130-135.
5- Atiyeh, R.M., Lee, S., Edwards, C.A., Arancon, N.Q., and Metzger, J.D. 2002. The influence of humic acids derived from earthworm-processed organic wastes on plant growth. Bioresource Technology 84: 7-14.
6- Azizi, M., Rezwanee, F., Hassanzadeh Khayat, M., Lackzian, A., and Neamati, H. 2008. The effect of different levels of vermicompost and irrigation on morphological properties and essential oil content of German chamomile (Matricaria recutita) C.V. Goral. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants 24(1): 82-93. (In Persian with English Summary)
7- (In Persian with English Summary)
8- Azzaz, N.A., Hassan, E., and Hamad, E.H. 2009. The chemical constituent and vegetative and yielding characteristics of fennel plants treated with organic and bio-fertilizer instead of mineral fertilizer. Australian Journal of Basic and Applied Sciences 3: 579-587.
9- Bachman, G.R., and Davis, W.E. 2000. Growth of Magnolia virginiana liners in vermicompost- amended media. Pedo Biologia 43: 579-590.
10- Bashan, Y. 2005. Fresh-weight measurements of roots provide inaccurate estimates of the effects of plant growth promoting bacteria on root growth: a critical examination. Soil Biology and Biochemistry 37: 1795-1804.
11- Bashan, Y., and Holguin, G. 1997. Azospirillum-plant relationships: environmental and physiological advances (1990–1996). Canadian Journal of Microbiology 43: 103-121.
12- Belde, M., Matteis, A., Sprengle, B., Albrecht, B., and Hurle, H. 2000. Long- term development of yield affecting weeds after the change from conventional to integrated and organic farming. In: Proceeding 20 German Conference on weed Biology and Weed Control 17: 291-301.
13- Bredemeier, C. 2005. Laser-induced chlorophyll fluorescence sensing as a tool for site-specific nitrogen fertilizer evaluation under controlled environmental and field conditions in wheat and maize. PhD Thesis. Technical University of Munich, Germany 219 pp.
14- Brigham, R.D. 1993. Castor: Return of an old Crop. In: New Crops. Wiley New York p. 380-383.
15- Cacciari, I., Lippi, D., Pietrosanti, T., and Pietrosanti, W. 1989. Phytohormone-like substances produced by single and mixed diazotrophic cultures of Azospirillum and Arthrobacter. Plant and Soil 115: 151-153.
16- Cakmakc, R.I., Dönmez, F., and Sahin, F. 2006. Growth promotion of plants by plant growth-promoting rhizobacteria under greenhouse and two different field soil conditions. Soil Biology and Biochemistry 38: 1482-1487.
17- Carrubba, A., La Torre, R., and Matrtanga, A. 2002. Cultivation trials of some aromatic and medicinal plants in a semi-arid mediterranean environment. Proceedings of an International Conference on MAP, Acta Horticulture (International Conference on Medicinal and Aromatic Plants. Possibilities and Limitations of Medicinal and Aromatic Plant Production in the 21st Century)
18- De Silva, A., Petterson, K., Rothrock, C., and Moore, J. 2000. Growth promotion of highbush blueberry by fungal and bacterial inoculants. Horticultural Science 35: 1228-1230.
19- Deka, B.H.P., and Dileep, K.B.S. 2002. Plant disease suppression and growth promotion by a fluorescent Pseudomonas strain. Folia Microbiology 47: 137-143.
20- Fallahi, J., Koocheki, A., and Rezvani Moghaddam, P. 2009. Effects of biofertilizers on quantity and quality yield of Chamomile (Matricaria chamomilla) as a medicinal plant. Iranian Journal of Field Crops Research 7(1): 127-135. (In Persian with English Summary)
21- Ghasemi, S., and Moussavi Nik, S.M. 2014. Effect of plant growth promoting rhizobacteria, Nitroxin and sulfur on quantity and quality of caster bean (Ricinus communis L.) in Sistan region. Journal of Agroecology 6(2): 275-289. (In Persian with English Summary)
22- Griffe, P., Metha, S., and Shankar, D. 2003. Organic Production of Medicinal, Aromatic and Dye-Yielding Plants (MADPs): Forward, Preface and Introduction. FAO.
23- Gutiérrez-Miceli, F.A., Moguel-Zamudio, B., Abud-Archila, M., and Dendooven, L. 2008. Sheep manure vermicompost supplemented with a native diazotrophic bacteria and mycorrhizas for maize cultivation. Bioresource Technology 99: 7020-7026.
24- Ishizuka, J. 1992. Trends in biological nitrogen fixation research and application. Plant and Soil 11: 197-209.
25- Kader, M.A. 2002. Effects of Azotobacter inoculant on the yield and nitrogen uptake by wheat. Journal of Biological Science 2: 259-261.
26- Kapoor, R., Chaudhary, V., and Bhatnagar, A.K. 2007. Effects of arbuscular mycorhiza and phosphorus application on artemisinin concentration in Artemisia annua L. Mycorrhiza 17: 581-587.
27- Kapoor, R., Giri, B., and Mukeji, K.G. 2002. Glomus macrocarpum: a potential bioinoculant to improve essential oil quality and concentration in dill (Anethum gravolens L.) and carum (Trachyspermum ammi (Linn.) Sprague). World Journal of Microbiology and Biotechnology 93: 307-311.
28- Khorramdel, S., Koocheki, A., Nassiri Mahallati, M., and Ghorbani, R. 2008. Application effect of biofertilizers on the growth indices of black cumin (Nigella sativa L.). Iranian Journal of Field Crops Research 6(2): 285-293. (In Persian with English Summary)
29- Khorramdel, S., Koocheki, A., Nassiri Mahallati, M., and Ghorbani, R. 2010. Effect of biofertilizer on yield and yield components of black cumin (Nigella sativa L.). Iranian Journal of Field Crops Research 8(5): 758-766. (In Persian with English Summary)
30- Kravchenko, L.V., Leonova, E.I., and Tikhonovich, I.A. 1994. Effect of root exudates of non-legume plants on the response of auxin production by associated diazotrophs. Microbial Releases 2: 267-271.
31- Lambrecht, M., Okon, Y., Vande Broek, A., and Vanderleyden, J. 2000. Indole-3-acetic acid: a reciprocal signaling molecule in bacteria-plant interactions. Trends in Microbiology 8(7): 298-300.
32- Leithy, S., El-Meseiry, T.A., and Abdallah, E.F. 2006. Effect of biofertilizer, cell stabilizer and irrigation regime on rosemary herbage oil quality. Journal of Applied Sciences Research 2: 773-779.
33- Mal, A.L., and Patidar, M. 2004. Effect of farmyard manure, fertility levels and bio-fertilizers on growth, yield and quality of sorghum (Sorghum bicolor). Indian Journal of Agronomy 49: 117-120.
34- Medd, R.E., Auld, B.A., Kemp, D.R., and Murison, R.D. 1985. The influence of wheat density and spatial arrangement on annual ryegrass competition. Journal of Agriculture Research 36: 361-370.
35- Moradi, R., Rezvani Moghaddam, P., Nassiri Mahallati, M., and Lakzian, A. The effect of application of organic and biological fertilizers on yield, yield components and essential oil of fennel (Foeniculum vulgare). Iranian Journal of Field Crops Research 7(2): 625-635. (In Persian with English Summary)
36- Omid Beygi, R. 2005. Approaches to Production and Processing of Medicinal Plants. Vol. II. Tarrahan Nashr Publication. Tehran, Iran 438 pp. (In Persian)
37- Rezvani Moghaddam, P., Aminghafori, A., Bakhshaie, S., and Jafari, L. 2013. The effect of organic and biofertilizers on some quantitative characteristics and essential oil content of summer savory (Satureja hortensis L.). Agroeology 5(2): 105-112. (In Persian with English Summary)
38- S. Ghasemi; S. M. Moussavi Nik
39- Sarmadnia, G.H., and Koocheki, A. 2007. Crop Physiology. Jihad-e-Daneshgahi Publication 400 pp. (In Persian)
40- Scarpa, S., and Guerci, A. 1982. Various uses of the castor oil plant (Ricinus communis L.) a review. Journal of Ethnopharmacology 5: 117-137.
41- Shaalan, M.N. 2005. Effect of compost and different sources of biofertilizers, on borage plants (Borago officinalis). Egypt Journal of Agriculture Research 83: 271-286.
42- Singer, W.J., Sally, S.D., and Meek, D.W. 2007. Tillage and compost effects on corn growth, nutrient accumulation, and grain yield. Agronomy Journal 99: 80-87.
43- Tomati, U., Grappelli, A., and Gall, E. 1987. The hormone-like effect of earthworm castson plant growth. Biology and Fertility of Soils 5: 288-294.
44- Wolf, D.W., Henderson, D.W., Chsiao, T., and Alvino, A. 1988. Interactive water and nitrogen effects on senescence of maize: I. Leaf area duration nitrogen distribution, and yield. Agronomy Journal 80: 859-864.
ارجاع به مقاله
امین غفوریا., رضوانی مقدمپ., نصیری محلاتیم., & خرم دلس. (2015). ارزیابی شاخص های رشدی کرچک (Ricinus communis L.) تحت تأثیر تیمارهای مختلف کودی. بوم شناسی کشاورزی, 8(1), 33-46. https://doi.org/10.22067/jag.v8i1.51342
نوع مقاله
علمی - پژوهشی