##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

علی مجاب قصرالدشتی , حمیدرضا بلوچی , علیرضا یدوی , مصطفی قبادی ,

چکیده

به منظور بررسی اثر کمپوست زباله ی شهری و کود نیتروژنه بر برخی خصوصیات خاک و کیفیت دانه ی ذرت شیرین (Zea mays L. saccharata)، آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 88-1387 در شهرستان مرودشت اجرا شد. عامل‌ کرت اصلی کود نیتروژن در پنج سطح (100، 150، 200، 250 و 300 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) و عامل کرت فرعی کمپوست در چهار سطح (10، 20، 30 و40 تن در هکتار) انتخاب شد. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد بلال تر و دانه کنسروی در تیمار 200 کیلوگرم نیتروژن و 40 تن کمپوست در هکتار به دست آمد. تجزیه کیفی دانه نشان داد که تأثیر نیتروژن بر درصد نیتروژن دانه معنی دار و بر مقدار فسفر و پتاسیم دانه غیرمعنی دار بود. همچنین تأثیر کمپوست بر درصد نیتروژن و فسفر دانه معنی دار ولی بر درصد پتاسیم دانه غیرمعنی داری بود. نتایج تجزیه خاک نشان داد که تأثیر کمپوست بر ماده آلی خاک، هدایت الکتریکی و اسیدیته خاک و اثر متقابل نیتروژن و کمپوست فقط بر درصد نیتروژن، فسفر و پتاسیم خاک معنی دار شد. با کاربرد 40 تن کمپوست در هکتار مقدار مطلوب نیتروژن و فسفر و با کاربرد 30 تن کمپوست در هکتار مقدار مطلوب پتاسیم در دانه به دست آمد. مقدار بهینه ی نیتروژن و پتاسیم خاک در تیمار 250 کیلوگرم نیتروژن و 40 تن کمپوست در هکتار و در مورد درصد فسفر خاک هم مقدار بهینه با کاربرد 150 کیلوگرم نیتروژن و 40 تن کمپوست در هکتار حاصل شد. بطور کلی، برای رشد مطلوب این محصول در خاک‌های مشابه، مصرف 250 کیلوگرم نیتروژن و 40 تن کمپوست در هکتار می تواند توصیه شود.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
مجاب قصرالدشتیع., بلوچیح., یدویع., & قبادیم. (2014). تأثیر کاربرد سطوح مختلف کمپوست زباله شهری و کود نیتروژن بر غلظت برخی عناصر دانه ذرت شیرین (Zea mays L. saccharata) و خصوصیات خاک در شرایط مرودشت. بوم شناسی کشاورزی, 6(1), 118-129. https://doi.org/10.22067/jag.v6i1.35679
نوع مقاله
علمی - پژوهشی