##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

رضا مرادی طالب بیگی , هادی پیرسته انوشه , محمد جواد احمدی لاهیجانی , یحیی امام ,

چکیده

کاربرد بقایا و تغییر زمان خاکورزی از روش های پیشنهادی برای مبارزه باعلف های هرز مزارع است. برای ارزیابی اثرات بقایای گندم و خاکورزی در روز و شب، بر وزن خشک علف های هرز و سطح برگ، وزن خشک و عملکرد ذرت دانه ای(Zea mays L.)، پژوهشی مزرعه ای در سال زراعی 89-1388 به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در دانشگاه شیراز انجام شد. فاکتور اصلی زمان خاکورزی در دو سطح: خاکورزی در روز و خاکورزی درشب و فاکتور فرعی میزان بقایای گندم: در چهار سطح صفر )شاهد(، 25 درصد، 50 درصد و 75 درصد معادل بقایای گندم سال قبل(سه تن در هکتار) بود. نتایج نشان داد که تیمار زمان خاکورزی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه، وزن خشک کل ذرت و همچنین ماده خشک نهایی علف‌های هرز اثر معنی داری داشت. بیشترین عملکرد دانه و وزن خشک کل ذرت و کمترین وزن خشک علف‌های هرز در خاکورزی شبانه به دست آمد. انجام عملیات خاکورزی شبانه باعث کاهش 67/38 درصد و 22 درصد تراکم نهایی علف‌های هرز سلمه تره (Chenopodium album L.) و ارزن دُم روباهی (Setaria spp.) شد. کاربرد سطوح مختلف بقایا نیز تراکم نهایی علف های هرز و وزن خشک علف‌های هرز را کاهش داد. برهم کنش زمان خاکورزی و مقدار بقایا بر صفات مورد بررسی معنی دار نشد. بطور کلی، می‌توان گفت که برای دستیابی به بهترین عملکرد دانه ذرت و سرکوب علف‌های هرز در شرایط مشابه با پژوهش حاضر، کاربرد بقایا به میزان50 درصد و خاکورزی در شب قابل توصیه است.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
مرادی طالب بیگیر., پیرسته انوشهه., احمدی لاهیجانیم. ج., & امامی. (2013). ارزیابی تأثیر بقایای گندم و خاکورزی در روز و شب بر جامعه علف‌های هرز و عملکرد دانه ذرت (Zea mays L.) سینگل کراس 704. بوم شناسی کشاورزی, 5(3), 255-262. https://doi.org/10.22067/jag.v5i3.28997
نوع مقاله
علمی - پژوهشی