##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

جواد امیدی علیرضا هادی زاده محمود محمدی شریف

چکیده

چکیده
هدف از این تحقیق تعیین تنوع گونه ای کنه های شکارگر خانواده فیتوزئیده و امکان دستیابی به کنه های شکارگر موثر در کنترل بیولوژیک کنه های زیان آور گیاهی در شهرستان ساری مرکز استان مازندران بود. تعداد 80 گونه گیاهی از 46 خانواده مختلف در قالب سه اکوسیستم درختان جنگلی، درختان میوه و گیاهان زراعی از مهر ماه 90 لغایت آبانماه 1391 مورد بازدید و نمونه برداری قرار گرفت. در مجموع تعداد 946 اسلاید میکروسکپی مربوط به 19 گونه مختلف از کنه های شکارگر خانواده فیتوزئیده متعلق به 8 جنس و سه زیرخانواده Amblyseiinae، Typhlodrominae و Phytoseiinae تهیه شد. تعداد 475 نمونه تهیه شده (74%) و 12 گونه جمع آوری شده (63%) از زیرخانواده Amblyseiinae بود. در مجموع 68% کنه های این زیر خانواده را گونه Transeius caspiansis و 13% آنرا گونه Euseius amissibilis تشکیل داد. کنه Phytoseius plumifer تنها گونه زیر خانواده Phytoseiinae حدود 16 % و گونه های زیر خانواده Typhlodrominae حدود 10% جمعیت کنه های جمع آوری شده را تشکیل دادند. به طور کلی سه گونه Transeius caspiansis ، Euseius amissibilis و Phytoseius plumifer حدود 76% جمعیت کنه های شکارگر جمع آوری شده را تشکیل دادند. روی هم رفته شاخص های تنوع زیستی شامل شاخص غنای مارگالف برای کنه های شکارگر فیتوزئید 656/1، شاخص تنوع سیمپسون 69/0، شاخص شانون - وینر 546/1 و شاخص یکنواختی پیلو 773/0 بدست آمد که نشان می دهد منطقه از تنوع نسبتاً بالایی برخوردار است. دو گونه Neoseiulus barkeri و Typhlodromus athiasae از نظر مبارزه بیولوژیک حائز اهمیت بوده و در نقاط مختلف جهان پرورش یافته و به فروش می رسند.

جزئیات مقاله

مراجع
1- Asali Fayaz, B., Khanjani, M., Hajizadeh, J., and Ueckermann, E.A. 2009. A redescription of Typhlodromus (Anthoseius) tamaricis (Mesostigmata: Phytoseiidae), A first record for Iran. Acarologia 52(4): 425-431.
2- Burely, J. 2002. Forest biological diversity: An overview. Unasylva 209: 3-9.
3- Castro, T.M.M.G.De., and Moraes, G.J.De. 2007. Mite diversity on plants of different families found in the Brazilian atlantic forest. Neotropical Entomology 36: 774-782.
4- Castro, T.M.M.G.De., and Moraes, G.J.De. 2010. Diversity of phytoseiid mites (Acari: Mesostigmata: Phytoseiidae) in the Atlantic forest of São Paulo. Systematics and Biodiversity 8(2): 301-307.
5- Chant, D.D., and McMurtry, J.A. 2007. Illustrated Keys and Diagnosis for the Genera and Subgenera of the Phytoseiidae of the World (Acari: Mesostigmata). Indira Publishing House, West Bloomfield 220 pp.
6- Clark, S., Szlavecz, K., Cavigelli, M.A., and Purrington, F. 2006. Ground beetle (Coleoptera: Carabidae) assemblages in organic, no-till, and chisel-till cropping systems in Maryland. Environmental Entomology 35(5): 1304-1312.
7- Collins, K.L., Boatman, N.D., Wilcox, A., and Holland, J.M. 2003. Effects of different grass treatments used to create overwintering habitat for predatory arthropods on arable farmland. Agriculture, Ecosystems and Environment 96: 59-67.
8- Krebs, C.J. 1999. Ecological Methodology. 2nd Ed. Benjamin-Cummings Publication. New York 620 pp.
9- Daneshvar, H. 1980. Some predator mites from northern and western Iran. Entomologie et Phytopathologie Appliquees 48(15-17): 87-96. (In Persian with English Summary)
10- Daneshvar, H. 1987. Some predatory mites from Iran, with descriptions of one new genus and six new species (Acari: Phytoseiidae, Ascidae). Entomologie et Phytopathologie Appliquees 54(1-2): 13-37 (In English) 55-73 (In Persian with English Summary)
11- Daneshvar, H. 1990. Studies on the morphology and bionomics of Typhlodromips caspiansis (Acari: Phytoseiidae) in North Iran. Applied Entomology and Phytopathology 57: 21-34. (In Persian with English Summary)
12- Daneshvar, H., and Denmark, H.A. 1982. Phytoseiids of Iran (Acarina: Phytoseiidae). International Journal of Acarology 8: 3-14.
13- Ejtehadi, H., Sepehri, A., and Akkafi, H. 2009. Methods of Biodiversity Measurement. Publication of Ferdowsi University of Mashhad 226 pp. (In Persian)
14- Faraji, F., Hajizadeh, J., Ueckermann, E.A., Kamali, K., and McMurtry, J.A. 2007. Two new records for Iranian phytoseiid mites with synonymy and keys to the species of Typhloseiulus Chant and McMurtry and Phytoseiidae in Iran (Acari: Mesostigmata). International Journal of Acarology 33(3): 231-239.
15- Gerson, U., Smiley, R.L., and Ochaoa, R. 2003. Mites (Acari) for pest control. Blackwell Science, UK 560 pp.
16- Hajizadeh, J. 2006a. Introducing a part of the phytoseiid (Acari: Phytoseiidae) fauna of Guilan Province, part I: Subfamily Typhlodrominae Scheuten. Agricultural Research 6: 48-63. (In Persian with English Summary)
17- Hajizadeh, J. 2006b. Phytoseiid mites fauna of Guilan province, part II: Subfamilies Amblyseiinae muma and Phytoseiinae Berlese (Acari: Phytoseiidae). Agricultural Research 7(1): 7-25 (In Persian with English Summary)
18- Hajizadeh, J., Faraji, F., and Rafati Fard, M. 2009. Predatory mite of Phytoseiidae of Iran. Guilan University Press 242 pp. (In Persian with English Summary)
19- Hajizadeh, J., Hosseini, R., and McMurtry, J.A. 2002. Phytoseiid mites (Acari: Phytoseiidae) associated with eriophyid mites (Acari: Eriophyidae) in Guilan province of Iran. International Journal of Acarology 28: 373-378.
20- Hanson, W.J. 1968. The Immature Stages of the Subfamily Phlebotominae in Panama (Diptera: Psychodidae). PhD dissertation, University of Kansas 162 pp.
21- Kamali, K., Ostovan, H., and Atamehr, A. 2001. A Catalogue of Mites and Ticks (Acari) of Iran. University of Islamic Azad Scientific Publication Center 192 pp. (In Persian)
22- Khalil Manesh, B. 1973. Phytophagous mite fauna of Iran. Entomologie et Phytopathologie Appliquees 35: 30-38. (In Persian with English Summary)
23- McMurtry, J.A. 1977. Description and biology of Typhlodromus persianus, n. sp., from Iran, with notes on T. kettanehi (Acari: Phytoseiidae). Annals of the Entomological Society of America 70: 563-568.
24- McMurtry, J.A., and Croft, B.A. 1997. Life-styles of phytoseiid mites and their roles in biological control. Annual Review of Entomology 42: 291-321.
25- Moghadam, M. 2003. Ecology of Terrestrial Plants. Publication of Tehran University 701 pp. (In Persian)
26- Monetti, L.N., and Fernandez, N.A. 1995. Seasonal population dynamics of the European red mite (Panonychus ulmi) and its predator Neoseiulus californicus in a sprayed apple orchard in Argentina (Acari: Tetranychidae: Phytoseiidae). Acarologia 36: 325-331.
27- Moraes, G.J., McMurtry, J.A., Denmark, H.A., and Campos, C.B. 2004. A revised catalog of the mite family Phytoseiidae. Zootaxa 434: 1-494.
28- Mozaffarian, V. 1999. A Dictionary of Iranian Plant Names. Farhang Moaser, Tehran 671pp. (In Persian)
29- Muma, M.H. 1961. The influence of cover crop cultivation on population of injurious insect and mites in Florida citrus groves. Florida Entomologist 44: 61-68.
30- Navntoft, S., Esbjerg, P., and Riedel, W. 2006. Effects of reduced pesticide dosages on carabids (Coleoptera: Carabidae) in winter wheat. Agricultural and Forest Entomology 8(1): 57-62.
31- Nohara, K., Nakao, S., and Nagatomi, A. 2000. A study of relationship between pesticide treatment and the fauna in citrus groves on Nagashima Island, Kagoshima Perfecture. Journal of Applied Entomology and Zoology 35(2): 271-281.
32- Ostovan, H., Faraji, F., Kamyab, F., and Khadempour, F. 2012. Notes on Neoseiulus paspalivorus (De Leon) and Proprioseiopsis messor (Wainstein) (Acari: Phytoseiidae) collected in Iran. Acarologia 52(1): 51-58.
33- Papaioannou Souliotis, P., Markoyiannaki Printziou, D., and Zeginis, G. 2000. Observation on acarofauna in four apple orchards of Central Grecee. II. Green cover and hedges as potential sources of phytoseiid mites (Acari: Phytoseiidae). Acarologia 41(4): 411-427.
34- Rafati Fard, M., Hajizadeh, J., and Arbabi, M. 2004. Biology of predatory mite, Typhlodromips caspiansis Denmark and Daneshvar (Acari: Phytoseiidae) feeding on two spotted spider mite Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) in laboratory conditions. Journal of Agricultural Sciences 1(1): 61-67. (In Persian with English Summary)
35- Sepasgozarian, H. 1977. The 20 years research of acarology in Iran. Journal of Iranian Society of Engineers 56: 40-50. (In Persian)
36- Ueckermann, E.A., Jalaeian, M., Saboori, A., and Seyedoslami, H. 2009. Re-description Typhlodromus (Anthoseius) khosrovensis Arutunjan, first record for Iran (Acari: Phytoseiidae). Acarologia 49(1-2): 23-27.
ارجاع به مقاله
امیدیج., هادی زادهع., & محمدی شریفم. (2015). بررسی تنوع گونه ای کنه‌های شکارگر خانواده فیتوزئیده (Acari: Phytoseiidae) در اکوسیستم‌های مختلف شهرستان ساری. بوم شناسی کشاورزی, 7(4), 461-472. https://doi.org/10.22067/jag.v7i4.28579
نوع مقاله
علمی - پژوهشی