##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

محسن امیرآبادی محمد سیفی فرهاد رجالی محمد رضا اردکانی

چکیده

نیتروژن و فسفر دو عنصر مورد نیاز و ضروری برای گیاهان می باشند که رشد و عملکرد گیاه ذرت علوفه ای (Zea mays L.) را تحت تأثیر قرار می دهند. کمبود این مواد معدنی در خاک در حال حاضر معمولاً با کاربرد کودهای شیمیایی جبران می شود. تحقیق حاضر به منظور ارزیابی کاربرد باکتری ازتوباکتر کروکوکوم و قارچ میکوریزی به عنوان کود های بیولوژیک و نیتروژن (اوره) به عنوان کود شیمیایی انجام شد. اثر سه عامل شامل باکتری ازتوباکتر کروکوکوم (تلقیح شده و نشده)، قارچ میکوریزی (تلقیح شده و نشده) و نیتروژن (اوره ) (صفر، 75، 150 و 300 کیلوگرم در هکتار) بر غلظت عناصر معدنی نیتروژن، فسفر، سدیم، پتاسیم،کلسیم، درصد پروتئین در اندام های هوایی گیاه و عملکرد ماده خشک با استفاده از یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی (اراک) در سال زراعی 84-1383 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کاربرد باکتری ازتوباکتر کروکوکوم به جز پتاسیم به طور معنی داری سایر صفات مطالعه شده را تحت تأثیر قرار داد. تأثیر کاربرد قارچ میکوریزی فقط در مورد افزایش میزان عناصر پتاسیم، سدیم، نیتروژن و پروتئین معنی دار بود. اثرات متقابل عوامل باکتری ازتوباکتر کروکوکوم و قارچ میکوریزی (کاربرد توأم دو ترکیب) بیشترین تأثیر افزایشی را روی صفات نیتروژن، سدیم، پروتئین و عملکرد ماده خشک داشت. به همین دلیل می توان به منظور جلوگیری از آلایندگی خاک های کشاورزی و منابع آبی به کودهای شیمیایی نیتروژنه و سلامت محیط زیست، کاربرد باکتری ازتوباکترکروکوکوم به تنهایی ویا توأم با قارچ میکوریزی و همچنین به همراه مصرف 150کیلوگرم نیتروژن از منبع اوره را توصیه نمود.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
امیرآبادیم., سیفیم., رجالیف., & اردکانیم. ر. (1). بررسی غلظت عناصر معدنی پرمصرف در ذرت علوفه ای (Zea mays L.) (رقم سینگل کراس 704) تحت تأثیر تلقیح قارچ میکوریزی و Azotobacter chroococcum در سطوح مختلف نیتروژن. بوم شناسی کشاورزی, 4(1), 33-40. https://doi.org/10.22067/jag.v4i1.14956
نوع مقاله
علمی - پژوهشی