کاربران محترم نشریه بوم شناسی کشاورزی

چنانچه برای ورود به نشریه، با خطایی مواجه شدید، از قسمت ورود به سامانه «رمز ورود به سامانه را فراموش کرده ام» را کلیک نمایید تا رمز عبور بازنشانی شود و از طریق ایمیل برایتان ارسال گردد.

شماره جاری: دوره 12، شماره 3، پاییز 1399 

6. ارزیابی بهبود عملکرد گندم دیم (Triticum aestivum L.) با استفاده از مایه تلقیح باکتری‌های محرک رشد

صفحه 447-467

کاظم خاوازی؛ ولی فیضی اصل؛ محمدحسین سدری؛ علی اشرف طلیعی؛ جعفر گوهرگانی؛ محمد اسماعیلی؛ رضا سلیمانی


10. ارزیابی بیلان نیتروژن در نظام‌های زراعی تولید گندم(Triticum aestivum L.) ایران

صفحه 523-540

حمید رضا توکلی کاخکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ علیرضا کوچکی؛ محسن جهان؛ علیرضا بهشتی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول مدیر داخلی کارشناس نشریه اعضای هیات تحریریه اعضای هیات تحریریه بین المللی
شاپا چاپی
2008-7713
شاپا الکترونیکی
2423-4281

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان