فرم تعهدنامه سردبیر محترم نشریه علمی-پژوهشی بوم شناسی کشاورزی جناب آقای دکتر پرویز رضوانی مقدم با سلام، احترامأ بدین وسیله ارسال مقاله با عنوان "…………………………………………..................................................................................................……" نویسندگان: مرتبه علمی نویسندگان: آدرس، شماره تماس و ایمیل نویسنده مسئول: به دفتر نشریه را اعلام می دارد و تعهد می نماییم که: الف – کلیه افرادی که نام آنها بعنوان نویسندگان در مقاله ذکر شده است از متن مقاله و ارایه آن به این مجله آگاهی دارند. ب – اسامی نویسندگان و اولویت نام آنها پس از ارائه مقاله تغییر نخواهد کرد. ج – مقاله همزمان برای نشریات دیگری ارسال نشده است و تا زمان تعیین وضعیت مقاله در این نشریه به هیچ نشریه¬ای ارسال نخواهد شد. د- در صورت تصویب نهایی مقاله برای چاپ هزینه ذکر شده (معادل یک میلیون ریال) را پرداخت خواهم نمود. ر- در صورتی که مقاله ارسالی مستخرج از پایان نامه باشد، تنها اسامی اساتید راهنما و مشاور قید شده باشد و به تأیید استاد راهنما رسیده باشد. حتما مشخص شود که مقاله ارسالی مستخرج از پایان نامه دانشجویی یا طرح پژوهشی مصوب می باشد. (در صورت پذیرش مقاله پس از داوری، اعلام صدور برگ پذیرش نهائی و قرار گرفتن در نوبت چاپ منوط به واریز مبلغ یک میلیون ریال به حساب دانشکده خواهد بود. این مبلغ جهت تامین بخشی از هزینه های ویراستاری فنی و ادبی متون (اعم از فارسی و انگلیسی)، چاپ تصاویر رنگی و ارسال نسخ اضافی و همچنین در راستای ارتقاء کیفیت نشریه مصرف خواهد شد). «تعهد نامه بایستی توسط تمامی نویسندگان و نویسنده مسئول (حتماً عضو هیات علمی) امضا گردد» بدون اصل امضاء تعهد نامه مورد قبول واقع نمی شود!!