دکتر گودرز احمدوند
دانشیار
تخصص: اکولوژی گیاهان زراعی
وابستگی سازمانی: دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
وب سایت: http://m-razavi.profcms.um.ac.ir/
آدرس ایمیل: gahmadvand@basu.ac.ir
 
دکتر محمدرضا چائی چی
استاد
تخصص: اکولوژی گیاهان زراعی
وابستگی سازمانی: دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
وب سایت: https://www.cpp.edu/~agri/faculty-staff/bios/chaichi.shtml
آدرس ایمیل: rchaichi@ut.ac.ir
 
دکترسرور خرم دل
دانشیار
تخصص: بوم شناسی زراعی
وابستگی سازمانی: دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://khorramdel.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR/
آدرس ایمیل: khorramdel@um.ac.ir
 
دکتر عادل دباغ محمدی نسب
استاد
تخصص: اکولوژی کشاورزی
وابستگی سازمانی: دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
وب سایت: http://agricultur.tabrizu.ac.ir/fa/faculty/155/BodyView/
آدرس ایمیل: adeldabb@yahoo.com
 
دکتر پرویز رضوانی مقدم (سردبیر)
استاد
تخصص: بوم شناسی زراعی – گیاهان دارویی
وابستگی سازمانی: دانشکده کشاورزی ، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://rezvani.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
آدرس ایمیل: rezvani@um.ac.ir
 
دکتر احمد زارع فیض آبادی
استاد
تخصص: اکولوژی گیاهان زراعی
وابستگی سازمانی: مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی
وب سایت:
آدرس ایمیل: azarea.2002@yahoo.com
 
دکتر سعید زهتاب سلماسی
استاد
تخصص: اکولوژی کشاورزی
وابستگی سازمانی: دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
وب سایت: http://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?s-zehtab
آدرس ایمیل: s-zehtab@tabrizu.ac.ir
 
دکتر رضا قربانی
استاد
تخصص: بوم شناسی زراعی – کنترل بیولوژیکی
وابستگی سازمانی: دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://reza-ghorbani.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
آدرس ایمیل: reza-ghorbani@um.ac.ir
 
دکتر علیرضا کوچکی ( مدیر مسئول)
استاد
تخصص: بوم شناسی زراعی
وابستگی سازمانی: دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://akooch.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
آدرس ایمیل: akooch@um.ac.ir
 
دکتر محمد گلوی
استاد
تخصص: اکولوژی گیاهان زراعی
وابستگی سازمانی: دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
وب سایت:
آدرس ایمیل: mgalavi@yahoo.com
 
دکتر مهدی نصیری محلاتی
استاد
تخصص: مدلسازی
وابستگی سازمانی: دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://mnassiri.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
آدرس ایمیل: mnassiri@um.ac.ir
 
دکتر حمید شاهنده
وابستگی سازمانی: دانشگاه تگزاس
وب سایت: https://agrilifepeople.tamu.edu/viewPersonDetails/17462
آدرس ایمیل: h-shahandeh@tamu.edu
 
دکتر محمد پسرکلی
تخصص: فیزیولوژی
وابستگی سازمانی: The University of Arizona, Tucson
وب سایت: https://cals.arizona.edu/spls/content/mohammad
آدرس ایمیل: pessarak@ag.arizona.edu
 
دکتر مهدی راستگو
دانشیار
تخصص: زراعت- علفهای هرز
وابستگی سازمانی: دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http:// http://m.rastgoo.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR/
آدرس ایمیل: m.rastgo@um.ac.ir