• نام : نشریه بوم شناسی کشاورزی
  • آدرس پستی : ایران، مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، دبیرخانه نشریات علمی، نشریه بوم شناسی کشاورزی، کد پستی: ۹۱۷۷۵، صندوق پستی: 1163
  • بخش یا واحد: agroecology@um.ac.ir
  • دانشگاه : دانشگاه فردوسی مشهد
  • تلفن +98 51 38804654
  • فاکس 05138787430