1.
قادریج, نعمتیع, شریعتمداریم. تأثیر کمپوست زباله شهری و کودهای شیمیایی بر عملکرد کمّی و کیفی گندم آبی (Triticum astivum L.) رقم بهار. Agry [اینترنت]. 15 اکتبر 2018 [ارجاع شده 25 نوامبر 2020];11(4):1293-307. قابل دسترس در: https://agry.um.ac.ir/article/view/72530