1.
عرفانیر, پیردشتیها, عباسیر, نوریمز. ارزیابی ویژگی¬های کمّی و کیفی برنج (Oryza sativa L.) رقم طارم هاشمی در سامانه¬های زراعی متداول، کم¬نهاده و ارگانیک در استان مازندران. Agry [اینترنت]. 15 اکتبر 2018 [ارجاع شده 25 نوامبر 2020];11(3):1151-68. قابل دسترس در: https://agry.um.ac.ir/article/view/71872