1.
حمزه ئیج, داودیانر. ارزیابی برخی شاخص¬های اگروفیزیولوژیک و عملکرد کمی و کیفی در کشت مخلوط کلزا (Brassica napus L.) و نخود (Cicer arietinum L.). Agry [اینترنت]. 22 آوریل 2018 [ارجاع شده 25 نوامبر 2020];11(1):245-59. قابل دسترس در: https://agry.um.ac.ir/article/view/65192