سبک رو فومنیکامیار, سیف زادهسعید, علی نیافرامرز, ولدآبادیسید علیرضا, و یزدانیمحمدرضا. “اثر آبیاری تناوبی و فاصله کاشت بر رشد و شاخص¬های رشدی و آب مصرفی گیاه برنج (Oryza Sativa L.) در شرایط آب‌وهوایی گیلان”. بوم شناسی کشاورزی 12, no. 1 (نوامبر 27, 2018): 37-54. دسترسی نوامبر 25, 2020. https://agry.um.ac.ir/article/view/74890.