سیادتسید عطااله, و درخشانابوالفضل. “توسعه منحنی رقیق شدن نیتروژن بحرانی بر مبنای ماده خشک برگ در دو رقم کلزای بهاره (Brassica Napus L.)”. بوم شناسی کشاورزی 11, no. 4 (اکتبر 15, 2018): 1343-1356. دسترسی نوامبر 25, 2020. https://agry.um.ac.ir/article/view/72921.