قادریجلال, نعمتیعادل, و شریعتمداریمحمود. “تأثیر کمپوست زباله شهری و کودهای شیمیایی بر عملکرد کمّی و کیفی گندم آبی (Triticum Astivum L.) رقم بهار”. بوم شناسی کشاورزی 11, no. 4 (اکتبر 15, 2018): 1293-1307. دسترسی نوامبر 25, 2020. https://agry.um.ac.ir/article/view/72530.