عرفانیرحمان, پیردشتیهمت اله, عباسیرحمت, و نوریمحمد زمان. “ارزیابی ویژگی¬های کمّی و کیفی برنج (Oryza Sativa L.) رقم طارم هاشمی در سامانه¬های زراعی متداول، کم¬نهاده و ارگانیک در استان مازندران”. بوم شناسی کشاورزی 11, no. 3 (اکتبر 15, 2018): 1151-1168. دسترسی نوامبر 25, 2020. https://agry.um.ac.ir/article/view/71872.