حمزه ئیجواد, و داودیانرحمن. “ارزیابی برخی شاخص¬های اگروفیزیولوژیک و عملکرد کمی و کیفی در کشت مخلوط کلزا (Brassica Napus L.) و نخود (Cicer Arietinum L.)”. بوم شناسی کشاورزی 11, no. 1 (آوریل 22, 2018): 245-259. دسترسی نوامبر 25, 2020. https://agry.um.ac.ir/article/view/65192.