رضوانی مقدمپرویز, شباهنگجواد, لشگریاعظم, و اقحوانی شجریمهسا. “واکنش گیاه دارویی گل‌گاوزبان ایرانی (Echium Amoenmum Fisch. & C.A.Mey) به کودهای آلی و تراکم بوته”. بوم شناسی کشاورزی 12, no. 1 (اکتبر 2, 2019): 161-178. دسترسی نوامبر 25, 2020. https://agry.um.ac.ir/article/view/51343.