سبک رو فومنیک., سیف زادهس., علی نیاف., ولدآبادیس. ع., و یزدانیم. “اثر آبیاری تناوبی و فاصله کاشت بر رشد و شاخص¬های رشدی و آب مصرفی گیاه برنج (Oryza Sativa L.) در شرایط آب‌وهوایی گیلان”. بوم شناسی کشاورزی, ج 12, ش 1, نوامبر 2018, صص 37-54, doi:10.22067/jag.v12i1.74890.