سیادتس. ع., و درخشانا. “توسعه منحنی رقیق شدن نیتروژن بحرانی بر مبنای ماده خشک برگ در دو رقم کلزای بهاره (Brassica Napus L.)”. بوم شناسی کشاورزی, ج 11, ش 4, اکتبر 2018, صص 1343-56, doi:10.22067/jag.v11i4.72921.