قادریج., نعمتیع., و شریعتمداریم. “تأثیر کمپوست زباله شهری و کودهای شیمیایی بر عملکرد کمّی و کیفی گندم آبی (Triticum Astivum L.) رقم بهار”. بوم شناسی کشاورزی, ج 11, ش 4, اکتبر 2018, صص 1293-07, doi:10.22067/jag.v11i4.72530.