عرفانیر., پیردشتیه. ا., عباسیر., و نوریم. ز. “ارزیابی ویژگی¬های کمّی و کیفی برنج (Oryza Sativa L.) رقم طارم هاشمی در سامانه¬های زراعی متداول، کم¬نهاده و ارگانیک در استان مازندران”. بوم شناسی کشاورزی, ج 11, ش 3, اکتبر 2018, صص 1151-68, doi:10.22067/jag.v11i3.71872.