حمزه ئیج., و داودیانر. “ارزیابی برخی شاخص¬های اگروفیزیولوژیک و عملکرد کمی و کیفی در کشت مخلوط کلزا (Brassica Napus L.) و نخود (Cicer Arietinum L.)”. بوم شناسی کشاورزی, ج 11, ش 1, آوریل 2018, صص 245-59, doi:10.22067/jag.v11i1.65192.