رضوانی مقدمپ., شباهنگج., لشگریا., و اقحوانی شجریم. “واکنش گیاه دارویی گل‌گاوزبان ایرانی (Echium Amoenmum Fisch. & C.A.Mey) به کودهای آلی و تراکم بوته”. بوم شناسی کشاورزی, ج 12, ش 1, اکتبر 2019, صص 161-78, doi:10.22067/jag.v12i1.51343.